Wij zijn er voor u persoonlijk.   +34 618 381 217   |   +34 618 381 229

Privacy

Privacyverklaring

Wij verheugen ons zeer over uw belangstelling voor de door ons aangeboden vakantiewoningen. De bescherming van uw persoonsgegevens heeft een zeer hoge prioriteit voor La Luna Baila. Het gebruik van de internetpagina's van La Luna Baila is in principe mogelijk zonder enige vermelding van persoonlijke gegevens. Indien iemand echter via onze internetpagina gebruik wenst te maken van speciale services van ons, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor een dergelijke verwerking bestaat, vragen wij altijd de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van iemand, vindt altijd plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en met de voor La Luna Baila geldende specifieke nationale bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Door middel van deze privacyverklaring willen wij de buitenwereld informeren over aard, omvang en doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Verder worden betrokkenen door middel van deze privacyverklaring geïnformeerd over de hun toekomende rechten.

 La Luna Baila heeft als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Desondanks kan er bij het via internet verzenden van gegevens in principe sprake zijn van kwetsbaarheden, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om die reden staat het iedereen vrij om persoonsgegevens ook via alternatieve wegen, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

Verzameling van gegevens op onze website

De verwerking van gegevens op deze website vindt plaats door de beheerder van de website. Diens contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Uw recht op informatie, correctie, gegevenswissing en bezwaar

U hebt het recht om informatie te ontvangen over uw door ons opgeslagen persoonsgegevens.

Bij ons kunt u te allen tijde de volgende rechten uitoefenen:

 • Informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens en de verwerking ervan,
 • Correctie van onjuiste persoonsgegevens,
 • Wissen van uw bij ons opgeslagen gegevens,
 • Beperking van de gegevensverwerking, indien wij uw gegevens wegens wettelijke verplichtingen nog niet mogen wissen,
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens bij ons en
 • Overdragen van de gegevens indien u met de gegevensverwerking hebt ingestemd of een overeenkomst met ons hebt gesloten.

Als u ons uw toestemming hebt verleend, kunt u deze te allen tijde naar de toekomst toe herroepen.

Op grond van art. 77 AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adressen is te vinden op:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Doel van de gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden. Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden indien:

  • u uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven,
  • de verwerking noodzakelijk is om een overeenkomst met u af te handelen,
  • de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen,

de verwerking noodzakelijk is om gerechtigde belangen te beschermen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger te beschermen belang hebt bij het niet doorgeven van uw gegevens.

SSL-versleuteling

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht ervan te beschermen, maken wij gebruik van de laatste stand van de techniek op het gebied van SSL-versleutelingsmethoden via het HTTPS-protocol.

E-mail, contactformulier & boekingsaanvraag

Als u contact met ons opneemt via e-mail of het contactformulier, geeft u ons uw vrijwillige toestemming om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden ten behoeve van de behandeling van uw aanvraag en voor het geval van eventuele vervolgvragen bewaard. Na het afhandelen van uw aanvraag worden de persoonsgegevens automatisch gewist.

Newsletter

Indien u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven, gebruiken we uw e-mailadres en vrijwillig verstrekte persoonlijke gegevens om u jaarlijks onze nieuwsbrief toe te sturen. Om onze nieuwsbrief te ontvangen, is het voldoende een e-mailadres op te geven. De extra vrijwillig verstrekte persoonlijke informatie dient er enkel toe om de nieuwsbrief te personaliseren.

Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om u op elk moment af te kunnen melden voor de nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief is ook te allen tijde via ons contactformulier mogelijk.

Serverlogbestanden

De provider van de internetpagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch aan ons toezendt. Dit zijn:

  • type browser/browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • verwijzende URL
  • hostnaam van de toegang verkrijgende computer
  • tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet aan specifieke personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als wij concrete aanwijzingen van onrechtmatig gebruik ontdekken.

Cookies

Voor sommige functies van onze website worden zogenaamde cookies op de computer van de gebruiker van de website opgeslagen. Deze bevatten geen persoonlijke gegevens en worden niet door ons opgeslagen of verder verwerkt. U kunt het opslaan van cookies in uw webbrowser uitzetten.

Webanalyse met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies', tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten in de Europese Economische Ruimte eerst worden afgekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort.

In opdracht van de provider van deze website zal Google deze informatie aanwenden om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten van de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan de website-provider te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt de opslag van cookies weigeren door uw browser-software daarvoor in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt daarnaast voorkomen dat de door het cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) worden verzameld, aan Google worden verzonden en door Google worden verwerkt, en wel door de via de volgende link beschikbare plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Gebruik van Google-Maps

Deze pagina maakt via een API gebruik van de kaartenservice Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, letter f AVG.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Web Fonts)

Om onze inhoud in alle browsers correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven, gebruiken we op deze website scriptbibliotheken en lettertypenbibliotheken zoals Google Web Fonts (https://fonts.google.com/). Google Web Fonts worden gekopieerd naar de cache van uw browser om meervoudig laden te voorkomen. Als de browser de Google Web Fonts niet ondersteunt of geen toegang toestaat, word de inhoud in een standaardlettertype weergegeven.

Het opvragen van script- of lettertypenbibliotheken activeert automatisch een verbinding met de bibliotheekbeheerder. Daarbij is het theoretisch mogelijk - maar op dit moment ook onduidelijk of en zo ja, voor welke doeleinden - dat beheerders van corresponderende bibliotheken gegevens verzamelen.

Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy

Duur van de opslag

De gegevens die in de serverlogbestanden worden opgeslagen, worden door onze webhosting-provider gedurende maximaal 7 dagen opgeslagen en vervolgens geanonimiseerd. Gegevens waarvoor langer bewaren noodzakelijk is voor bewijsvoeringsdoeleinden zijn vrijgesteld van anonimisering totdat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd. Wij als website-beheerder hebben alleen toegang tot geanonimiseerde bezoekersgegevens. Serverlogs worden vijf jaar lang bewaard en vervolgens gewist.

De met Google Analytics verzamelde en opgeslagen geanonimiseerde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Wijziging van onze bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen, zodat deze altijd aan de actuele wettelijke vereisten voldoet, of om wijzigingen van onze dienstverlening in de privacyverklaring aan te brengen, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. Voor uw hernieuwde bezoek geldt dan de nieuwe privacyverklaring.