Wij zijn er voor u persoonlijk.   +34 618 381 217   |   +34 618 381 229

Algemene voorwaarden en reserveringsvoorwaarden

1. Sluiten van de huurovereenkomst

Bij de boekingsaanvraag doet de klant de verhuurder een bindend aanbod om een huurovereenkomst voor een vakantiehuisje of -appartement te sluiten. De aanvraag kan zowel schriftelijk alsook telefonisch of per e-mail worden gedaan. De huurovereenkomst komt bij de aanvaarding door de verhuurder tot stand, een bepaalde vorm is niet vereist. De huurder ontvangt van de verhuurder een bevestiging van de gesloten overeenkomst. In de bevestiging staan enerzijds de looptijd van de huurovereenkomst en de huurprijs volgens de op dat moment beschikbare informatie vermeld. De bevestiging geschiedt schriftelijk. De huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor eventuele niet nagekomen verplichtingen door medereizigers.

2. Betaling

Zodra de overeenkomst rechtsgeldig in werking is getreden, is een aanbetaling van 25% van de huurprijs verschuldigd. De rest van de betaling geschiedt vervolgens contant op La Palma of door voorafgaande overboeking op de rekening van de verhuurder. Indien de huurder geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met de overeengekomen aanbetaling van de huur, heeft de verhuurder het recht om na aanmaning en na het stellen van een termijn de overeenkomst te annuleren of deze op te zeggen (ook schriftelijk) en schadevergoeding overeenkomstig de annuleringskosten te vorderen.

De bankkosten (eigen, van derden) voor overschrijvingen vanuit het buitenland zijn voor rekening van huurder.

3. Prestaties en het gehuurde

Het afsluiten van de boeking verplicht de contractpartijen om de overeenkomst na te komen, ongeacht de periode waarvoor de overeenkomst is gesloten. Verena Kaas is verplicht de gast een vergelijkbare accommodatie aan te bieden indien de eenheid niet ter beschikking kan worden gesteld.

De beschrijving van het geleverde/het object en de bevestiging van de huurovereenkomst vormen de basis voor het contractueel overeengekomen geleverde/gehuurde. Het mag maximaal worden bewoond met het aantal personen dat in de beschrijving en in het gesloten contract wordt bevestigd.

4. Annulering door de huurder

De klant kan de huurovereenkomst op elk moment vóór het begin van de reis annuleren. Doorslaggevend is de ontvangst van de annuleringsverklaring bij de verhuurder. De annulering dient ten minste schriftelijk te geschieden. Indien de huurder de huurovereenkomst annuleert, kan de verhuurder een schadeloosstelling voor het verlies van de huurder eisen.

Indien de huurder vóór het begin van de huurperiode annuleert, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

    • tot 45 dagen voor aanvang 25%
    • vanaf de 44e - 25e dag voor aanvang 50%
    • vanaf de 24e - 8e dag voor aanvang 80%
    • vanaf de 7e - 1e dag voor aanvang 90%
    • indien de huurder niet komt opdagen (no show) 100% verminderd met de bespaarde eigen kosten van de verhuurder.

Dit laat het recht van de huurder om te bewijzen dat de verhuurder minder of helemaal geen schade heeft geleden onverlet.

De klant kan tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de huurperiode verklaren dat andere personen de overeenkomst in zijn plaats overnemen, waarbij deze personen met hun naam en exacte adres aan de verhuurder bekend dienen te worden gemaakt. De verhuurder kan bezwaar maken tegen een dergelijke overdracht van de overeenkomst of het ruilen van individuele deelnemers als daar bij deze personen belangrijke redenen voor zijn.

De verhuurder behoudt zich het recht voor om voor het omboeken of de annulering administratiekosten ter hoogte van € 50,- in rekening te brengen.

Op omboekingen, zoals wijzigingen van de datum, van het gehuurde etc. heeft de huurder geen recht. De verhuurder zal zich echter inspannen om aan de wensen van de huurder tegemoet te komen indien dit binnen zijn mogelijkheden ligt.

5. Opzegging door de verhuurder

Zoals hierboven reeds vermeld, kan de verhuurder de huurovereenkomst vóór aanvang van de huurperiode opzeggen indien de klant, ondanks aanmaning en het stellen van een extra termijn, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met de aanbetaling van de huurprijs of de overeengekomen eindbetaling. De verhuurder kan alsdan schadevergoeding vorderen op grond van de annuleringsovereenkomsten (punt 4). De huurprijs is inclusief verbruiksafhankelijke diensten zoals elektriciteit, gas en water en belastingen. Eventuele te betalen rechten zijn niet in de prijs inbegrepen en dienen afzonderlijk door de huurder te worden voldaan, tenzij anders vermeld in de beschrijving van het gehuurde. De huurder is verplicht het huisje/appartement en de faciliteiten zorgvuldig te behandelen, alle door hem veroorzaakte schade aan het gehuurde te melden aan de eigenaar/beheerder en de kosten voor herstel of vervanging te dragen. Een opzegging zonder opzegtermijn door de verhuurder is mogelijk indien de klant zich zo grof in strijd met de overeenkomst gedraagt dat naleving van de gesloten huurovereenkomst in redelijkheid niet van de verhuurder kan worden verlangd.

Mocht het gehuurde niet voldoen aan de beschrijving van de verhuurder en gebreken vertonen, dan is de huurder verplicht de verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over het gebrek of de gebreken en om herstel te vragen. De verhuurder van zijn kant zal proberen zo snel mogelijk naar de gemelde gebreken te kijken en deze, indien aanwezig, te verhelpen.

Mocht het gebrek substantieel zijn en het gehuurde daardoor in een staat verkeren die voor de klant in redelijkheid niet acceptabel is, dan heeft deze het recht om de overeenkomst na kennisgeving en het stellen van een termijn zonder verdere opzeggingstermijn te beëindigen. De klant heeft dan het recht op schadevergoeding wegens niet-nakoming. De verhuurder is dan verplicht om de huurder een andere vergelijkbare accommodatie ter beschikking te stellen. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien, zijn voor rekening van de verhuurder.

6. Slotbepaling

De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen van de huurovereenkomst leiden er niet toe dat deze volledig ongeldig is, maar alleen dat de afzonderlijke bepalingen niet van toepassing zijn.

7. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder is Duits recht van toepassing.

De bevoegde rechtbank is de plaats van het onroerend goed of de woonplaats van de verhuurder.

8. Privacybepalingen

Verena Kaas, Autónoma, NIE: X-2484969-A, zal de informatie die u aan ons verstrekt gebruiken om de door u gevraagde diensten te leveren en te verwerken. De verstrekte informatie wordt bewaard zolang de zakelijke relatie duurt of gedurende het aantal jaren dat nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, behalve in gevallen waarin er een wettelijke verplichting bestaat. U hebt recht op een bevestiging of bij Verena Kaas uw gegevens correct worden behandeld. U kunt onjuiste gegevens corrigeren of de verwijdering ervan vragen als de gegevens niet meer nodig zijn.

Stand: november 2018